Устав

LIETUVOS RESPUBLIKOS RUSŲ KALBOS (UŽSIENIO KALBOS)
MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS
ĮSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacija (toliau vadinama asociacija) yra ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacijos sutrumpintas pavadinimas – LR(U) KMA.
2. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
3. Asociacijos buveinė – M. Katkaus g. 44, Vilnius, Lietuvos Respublika.
4. Asociacija steigiama neribotam veiklos laikotarpiui. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
5. Asociacija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (Žin.,2004, Nr.25-745), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, šiais įstatais, kitais teisės aktais.
6. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.
7. Asociacija yra paramos gavėja.
ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI ,VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS
8. Asociacijos veiklos tikslai:
8.1. sudaryti sąlygas rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų dalykiniam metodiniam tobulėjimui, bendradarbiavimui;
8.2. koordinuoti asociacijos narių veiklą;
8.3. atstovauti asociacijos narių interesus, susijusius su rusų kalbos (užsienio kalbos) mokymu(si) Lietuvos Respublikoje.
9. Asociacijos veiklos sritys:
9.1. bendradarbiauti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jai pavaldžiomis institucijomis (Nacionalinė švietimo agentūra), teikiant siūlymus dėl rusų (užsienio kalbos) kalbos dalyko ugdymo turinio (Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų, mokinių pasiekimų vertinimo, mokymo priemonių rengimo), brandos egzaminų programų turinio ir brandos egzaminų organizavimo, pedagogų kvalifikacijos ir atestavimo;
9.2. inicijuoti rusų kalbos (užsienio kalbos) Lietuvos Respublikoje pasiekimų tyrimus, analizuoti mokymosi rezultatus, teikti rekomendacijas mokymo proceso organizavimo tobulinimui;
9.3. deleguoti atstovus į įvairias švietimo veiklos organizavimo komisijas, darbo grupes;
9.4. pagal galimybes dalyvauti šalies ir tarptautiniuose edukaciniuose projektuose;
bendradarbiauti su kitų šalių rusų, kitų kalbų mokytojų asociacijomis, kitomis Lietuvos Respublikos mokytojų asociacijomis, Rusijos ambasada, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
9.5. organizuoti rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų mokslines metodines konferencijas, seminarus, konsultacijas, edukacines ekskursijas;
9.6. organizuoti periodinio leidinio leidybą.
10. Veiklos rūšys:
10.1 visuomeninių organizacijų veikla, kodas 91.12.10;
10.2. kvalifikacijos tobulinimas, kodas 80.42.30;
10.3. papildomas mokymas, kodas 80.42.40;
10.4. žurnalų ir kitų periodinių leidinių leidyba, kodas 22.13;
10.5. kita leidyba, kodas 22.15;
10.6. spausdinimas ir su juo susijusių paslaugų veikla, kodas 22.2;
10.7. kitas, niekur nepriskirtas spausdinimas, kodas 22.22;
10.8. parengiamoji spausdinimo veikla, kodas 22.24.
ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
11. Asociacijos nariais gali būti rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojai, dėstytojai ir kiti švietimo sistemoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurių darbas susijęs su rusų kalbos (užsienio kalbos) mokymu(si), juridiniai ir fiziniai asmenys, susiję ar suinteresuoti rusų kalbos (užsienio kalbos) mokymu(si).
12. Asmuo, norintis tapti asociacijos nariu ir atitinkantis keliamus reikalavimus, turi pateikti raštišką prašymą prezidentui, kuris turi išnagrinėti šį prašymą ir pateikti raštišką atsakymą per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Asociacijos nariu laikomas asmuo, sumokėjęs stojamąjį įnašą, mokantis nario mokestį ir dalyvaujantis asociacijos veikloje.
13. Jeigu asociacijos narys nemoka nario mokesčio ilgiau kaip dvejus metus arba nesilaiko asociacijos įstatų, jis pašalinamas iš asociacijos. Sprendimas apie nario pašalinimą priimamas asociacijos valdybos posėdyje kvalifikuota (ne mažiau kaip 2/3 balsų) balsų dauguma.
14. Asociacija gali turėti garbės narius, kurie renkami asociacijos suvažiavime.
15. Asociacijos nario teisės:
15.1. dalyvauti asociacijos suvažiavimuose, konferencijose, kituose renginiuose, rinkti ir būti renkamais (išrinktais) į asociacijos valdymo organus;
15.2. periodiškai gauti informaciją apie asociacijos veiklą, renginius, asociacijos lėšų panaudojimą;
15.3. išstoti iš asociacijos pateikus raštišką prašymą asociacijos valdybai. Tokį prašymą valdyba privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos ir pateikti raštišką atsakymą asociacijos nariui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos. Jeigu nustatytu laiku nėra gaunamas valdybos atsakymas, laikoma, kad narys yra išstojęs iš asociacijos po 15 dienų nuo termino, kai valdyba turėjo pateikti atsakymą;
15.4. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
15.5. kitos teisės, suteiktos asociacijos valdymo organų ar nustatytos įstatymų ir kitų teisės aktų.
16. Asociacijos nario pareigos:
16.1. laikytis asociacijos įstatų;
16.2. mokėti asociacijos nario mokestį;
16.3. dalyvauti asociacijos veikloje.
ASOCIACIJOS VALDYMAS
17. Asociacijos organai yra:
17.1. suvažiavimas (turi visas visuotinio narių susirinkimo teises);
17.2. valdyba – kolegialus valdymo organas;
17.3. prezidentas – vienasmenis valdymo organas.
18. Asociacijos suvažiavimas šaukiamas vieną kartą per metus (kontaktiniu ar nuotoliniu būdu).
19. Suvažiavimą šaukia asociacijos valdyba arba ne mažiau kaip vienas trečdalis asociacijos narių.
20. Neeilinis suvažiavimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip du trečdaliai asociacijos narių arba asociacijos valdyba.
21. Asociacijos nariai apie šaukiamą suvažiavimą privalo būti informuoti skelbiant viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir gali būti informuojami elektroniniu arba paprastu paštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.
22. Suvažiavimas:
22.1. keičia Asociacijos įstatus;
22.2. renka ir atšaukia valdybos narius, prezidentą;
22.3. nustato asociacijos narių stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką atskiru dokumentu;
22.4. tvirtina metinę asociacijos finansinę atskaitomybę;
22.5. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
22.6. priima sprendimus dėl asociacijos pertvarkymo ar veiklos pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
22.7. priima kitus sprendimus, numatytus Asociacijų įstatyme ir kituose įstatymuose.
23. Suvažiavime turi teisę dalyvauti asociacijos nariai, stebėtojo teisėmis – kitų mokytojų asociacijų nariai.
24. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas asociacijos narys turi vieną balsą.
25. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 50 procentų visų asociacijos narių.
26. Suvažiavime sprendimas, išskyrus 21.1, 21.2, 21.6 punktus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių asociacijos narių balsų „už“ negu „prieš“. Sprendimams, nurodytiems 21.1., 21.2. ir 21.6 punktuose, priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
27. Jeigu suvažiavime dalyvauja mažiau negu pusė asociacijos narių, mėnesio laikotarpyje šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuriame nagrinėjama neįvykusio suvažiavimo darbotvarkė ir sprendimai priimami nepriklausomai nuo to, kiek suvažiavime dalyvauja asociacijos narių.
28. Suvažiavimo ir kitų kolegialių organų posėdžiai protokoluojami.
29. Tarp suvažiavimų asociacijos veiklą koordinuoja asociacijos valdyba (toliau vadinama valdyba).
30. Valdyba.
30.1. valdybą sudaro 9 asociacijos nariai;
30.2. valdyba renkama 3 metams;
30.3. valdyba veikia pagal patvirtintą valdybos darbo reglamentą;
30.4.  valdybos posėdžiams pirmininkauja valdybos pirmininkas (valdybos pirmininkas ir asociacijos prezidentas gali būti tas pats asmuo);
30.5. valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip keturis kartus per metus;
30.6.  valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų valdybos narių;
30.7.  sprendimai valdybos posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma (daugiau negu pusė balsų).
30.8.  asociacijos prezidentą steigiant asociaciją renka steigiamasis suvažiavimas, po asociacijos įregistravimo atšaukti ir išrinkti prezidentą turi teisę valdyba.
31. Asociacijos valdyba:
31.1. šaukia asociacijos suvažiavimą;
31.2. priima sprendimus dėl asociacijos narių pašalinimo ir išstojimo;
31.3. koordinuoja ir organizuoja asociacijos veiklą tarp suvažiavimų;
31.4. parengia metinį asociacijos veiklos planą;
31.5. nustato darbuotojų skaičių, jų apmokėjimo tvarką;
31.6. priima sprendimus dėl asociacijos lėšų ir turto panaudojimo;
31.7. sprendžia kitus organizacinius ir finansinius klausimus.
32. Asociacijos prezidentas yra vienasmenis valdymo organas.
33. Asociacijos prezidentas:
33.1. kartu su pavaduotojais parengia valdybos posėdžių darbotvarkę;
33.2. priima sprendimus dėl naujų asociacijos narių priėmimo;
33.3. atstovauja asociacijai kitose institucijose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
33.4. parengia suvažiavimui metinę asociacijos veiklos ataskaitą;
33.5. pateikia suvažiavimui metinį asociacijos veiklos planą;
33.6. priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, priima sprendimus dėl jų skatinimo;
33.7. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ PANAUDOJIMAS, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
34. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už draugijai priklausančias lėšas, taip pat dovanotas, paveldėtas ar įgytas kitokiu teisėtu būdu.
35. Asociacijos lėšos:
35.1. stojamasis mokestis;
35.2. nario mokestis;
35.3. valstybės ir savivaldybių institucijų lėšos, skirtos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti;
35.4. pajamos iš leidybinės veiklos ir asociacijos renginių;
35.5. labdaros ir paramos fondų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos lėšos, lėšos gautos kaip parama;
35.6. kitos teisėtai įsigytos lėšos.
36. Turimas lėšas asociacija naudoja:
36.1. organizacinės ir kūrybinės veiklos finansavimui ir renginių organizavimui;
36.2. asociacijos darbuotojų darbo apmokėjimui;
36 .3. leidybinei veiklai;
36 .4. asociacijos narių kvalifikacijos tobulinimui;
36.5. asociacijos narių skatinimui;
36.6. pašto paslaugoms;
36.7. asociacijos reprezentacijai;
36.8. kitai įstatuose numatytai veiklai.
37. Asociacijos veiklą kontroliuoja revizorius, kurį renka suvažiavimas.
38. Revizorius renkamas trejų metų laikotarpiui.
39. Revizoriumi negali būti asociacijos valdybos narys.
40. Revizorius:
40.1. tikrina asociacijos finansų ir turto apskaitą;
40.2. kontroliuoja nario mokesčio mokėjimą;
40.3. stebi, ar asociacijos veikloje laikomasi šių įstatų;
40.4. teikia asociacijos suvažiavimui metinę finansinę asociacijos veiklos ataskaitą.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo asociacijos nariams tvarką nustato valdyba atskiru dokumentu.
42. Pranešimai ir skelbimai, kai pagal įstatymus ir kitus teisės aktus turi būti skelbiami viešai, skelbiami dienraštyje ,,Lietuvos rytas“.
43. Sprendimus dėl filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo Civilinio kodekso,
44. Asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima valdyba.
45. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
46. Priimti sprendimą keisti asociacijos įstatus ir juos patvirtinti turi teisę suvažiavimas. Jie įregistruojami teisės aktų nustatyta tvarka.

PREZIDENTAS MARYTĖ PUZAITĖ